Arbocatalogus / Dieselmotoremissie binnenruimte

Aanvullende informatie

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Aanvullende maatregelen

  De aanvullende maatregelen voorkomen niet de uitstoot van dieselrook, maar verminderen de blootstelling aan DME. Ze zijn in te delen in organisatorische of technische maatregelen.
   
  A. Aanvullende organisatorische maatregelen

  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Rijgedrag: elke werknemer die een diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel bestuurt rijdt rustig, kiest een zo kort mogelijke rijroute en laat de motor niet onnodig draaien.
  • Routing: de rijroute in een binnenruimte is zo kort mogelijk. Bij de inrichting van de loods, magazijn of overslaghal wordt hier rekening mee gehouden.
  • Toelating magazijn, loods of overslaghal: afspraken worden gemaakt over wie wel en wie niet in de binnenruimte werkzaam dient te zijn indien er sprake is van DME-blootstelling.
  • Koude start: indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt dit bij voorkeur uitgevoerd zonder dat andere medewerkers in de buurt werkzaam zijn en er wordt direct na het starten rustig weggereden.

  B. Aanvullende technische maatregelen
   

  • Preventief motoronderhoud: elk diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel wordt minimaal jaarlijks onderhouden en zo nodig vaker bij afwijkingen aan de motor.
  • Schonere brandstoffen: de werkgever onderzoekt of de toe te passen brandstoffen de DME kunnen beperken. Voorbeelden zijn laagzwavelige diesel.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers vermindert. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
  • Koude start: indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt de ventilatie geoptimaliseerd.

  Bij het nemen van de aanvullende maatregelen gaat het niet om een keuze van maatregelen, maar om een combinatie van maatregelen.

 • Arbocatalogus

  Arbeidshygiënische strategie en vervangingsmaatregelen

  Bij het verminderen van de blootstelling aan DME wordt op basis van de vervangingsplicht en de arbeidshygiƫnische strategie de volgende volgorde van maatregelen aangehouden voor een omsloten ruimte:

  • Vervangingsmaatregelen; de uitstoot van DME wordt voorkomen.
  • Maatregelen bronaanpak; de DME uitstoot komt niet terecht in het magazijn, loods, op-, of overslaghal door een rechtstreekse afvoer van de DME uitstoot naar buiten de omsloten ruimte.
  • Maatregelen conform de stand der techniek; de DME uitstoot wordt gereduceerd door het nemen van maatregelen gericht op de dieselmotor of op het gebruik van een effectief roetfilter.

  Indien maatregelen genomen worden conform de bronaanpak en de stand der techniek dienen naast deze maatregelen aanvullende maatregelen genomen te worden. Zij reduceren de blootstelling aan DME en worden ingedeeld in technische en organisatorische maatregelen. Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen vindt alleen plaats in uitzonderingssituaties.

 • Arbocatalogus

  Effectief roetfilter

  Onder een effectief roetfilter wordt verstaan een roetfilter met gravimetrisch afvangrendement van ten minste 70%. Dit rendement wordt over het algemeen gehaald door een gesloten roetfilter te gebruiken en regelmatig te onderhouden. 

 • Arbocatalogus

  Euro, Stage, Tier

  De aanduiding Euro-motor wordt voorbehouden aan voertuigen die aan het wegverkeer deelnemen. Voor de motoren van voertuigen die in principe niet bedoeld zijn om deel te nemen aan het wegverkeer wordt de Europese aanduiding ‘Stage’ gebruikt of de Amerikaanse aanduiding ‘Tier’. Tot de laatste horen heftrucks, sorteerkranen, shovels en aggregaten. 

 • Arbocatalogus

  Maatregelen bronaanpak

  Deze maatregelen voorkomen de uitstoot van DME in een omsloten ruimte:

  • Het diesel aangedreven voertuig blijft buiten.
  • Er is een directe afvoer van DME op de uitlaat van het motorvoertuig naar een veilige plek buiten.
 • Arbocatalogus

  Maatregelen conform de stand der techniek

  Onder maatregelen conform de stand van de techniek wordt verstaan het gebruik van een Euro 4  of hoger, EEV-motor (EEV= Enhanced Environmental friendly Vehicle), een Stage 3b motor, een Tier 4 motor of het gebruik van overige dieselmotoren met een effectief roetfilter.

 • Arbocatalogus

  Omsloten ruimte

  Een loods, magazijn, onderhoudswerkplaats en op- & overslaghal is volgens de Arbowet een omsloten ruimte als deze aan minimaal 3 zijden voorzien is van aansluitende wanden en voorzien is van een dak, dan wel aan 4 zijden voorzien is van aansluitende wanden zonder dak. Zijn in een wand openingen gemaakt door het open zetten van deuren of ramen, dan tellen deze wanden als gesloten wanden mee. Voor ovale of ronde ruimtes is sprake van een binnenactiviteit als niet meer dan een aaneengesloten stuk van 25% van de totale oppervlakte van de wanden ontbreekt. 

 • Arbocatalogus

  Situatiebeschrijving in een loods, magazijn, op-, overslaghal

  De situatiebeschrijving zoals opgenomen bij de beschrijving van activiteiten geeft de DME uitstoot weer in de bestaande situatie.

  • Situatie 1: er is geen blootstelling aan DME door bronnen in de werksituatie. De bron van DME is weggenomen.
  • Situatie 2: er is een blootstelling aan DME veroorzaakt door bronnen in de werksituatie, maar deze is beperkt doordat bronmaatregelen genomen zijn of maatregelen conform de stand der techniek).
  • Situatie 3: er is sprake van een DME-blootstelling veroorzaakt door bronnen in de werksituatie en deze is niet beperkt door maatregelen zoals in situatie 2.
 • Arbocatalogus

  Vervangingsmaatregelen

  De dieselmotor is vervangen door een elektromotor of door een gasmotor met uitlaatkatalysator.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: