Algemene voorwaarden

Algemeen


1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Offerte”: een aanbod van Sectorinstituut aan Opdrachtgever voor de uitvoering van diensten en/of levering van producten;

Opdrachtgever”: een natuurlijke of rechtspersoon die met Sectorinstituut een Overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten;

 “Overeenkomst”: een overeenkomst voor de uitvoering van diensten en/of levering van producten door Sectorinstituut aan Opdrachtgever;

schriftelijk”: onder schriftelijk wordt ook verstaan “langs elektronische weg”;

Sectorinstituut”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sectorinstituut Transport & Logistiek B.V., handelsregisternummer 28084785 en/of de Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek, handelsregisternummer 61017620 en/of  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STL Werk B.V., handelsregisternummer 56846908;

Terbeschikkingstelling”: het ter beschikking stellen van een leerling-werknemer door Sectorinstituut aan een Opdrachtgever;

Voorwaarden”: deze Algemene voorwaarden


2. Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid van Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Offerte en iedere Overeenkomst. Opdrachtgevers met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, worden geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op een later met Sectorinstituut gesloten Overeenkomst.

2.2 Sectorinstituut is in redelijkheid gerechtigd eenzijdig de Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever. Zodra Sectorinstituut hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hiervan  op de hoogte stellen. De wijziging is eerst bindend nadat Sectorinstituut de Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

2.3 Tenzij Sectorinstituut schriftelijk anders heeft bepaald, zijn alle Offertes vrijblijvend en herroepelijk en in ieder geval nooit langer geldig dan 40 werkdagen. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Sectorinstituut, ofwel – bij gebreke daarvan – door uitvoering van de overeenkomst door Sectorinstituut.

2.4 De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Sectorinstituut is in alle gevallen contractspartij c.q. opdrachtnemer. Door Sectorinstituut ingeschakelde derden en/of werknemers van Sectorinstituut kunnen jegens Opdrachtgever evenzo een beroep doen op deze voorwaarden.


3. Informatievoorziening en medewerking Opdrachtgever, uitvoering Opdrachtnemer

3.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sectorinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sectorinstituut worden verstrekt. Opdrachtgever is gehouden opvolging te geven en medewerking te verlenen aan alle redelijke aanwijzingen van Sectorinstituut.

3.2 Sectorinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sectorinstituut is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.3 Sectorinstituut is gerechtigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een beroep te doen op derden.


4. Betaling

4.1 Iedere betaling door Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, aftrek of verrekening op welke grond dan ook. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens Sectorinstituut op te schorten. Betaling van facturen van Sectorinstituut dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende afspraak.


5. Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, producten en/of goederen bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Sectorinstituut of haar licentiegever(s), en gaan niet over op Opdrachtgever door enige Overeenkomst, ook niet indien producten specifiek voor Opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een product kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking.

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde persoonsgegevens en garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Sectorinstituut worden ingevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever staat er overigens jegens Sectorinstituut voor in dat hij enkel en uitsluitend door Sectorinstituut verstrekte persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


6. Garantie en klachten

6.1 Opdrachtgever kan zich gedurende een periode van 10 werkdagen na (deel)levering van de producten en/of diensten en/of nadat Opdrachtgever een tekortkoming die niet eerder bekend kon zijn redelijkerwijs had moeten ontdekken, jegens Sectorinstituut schriftelijk en gemotiveerd beroepen op enigerlei tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever is bovendien verplicht te klagen indien de levering c.q. de dienst niet op de overeengekomen datum heeft plaatsgevonden c.q. is uitgevoerd. Na het ongebruikt verstrijken van deze klachttermijn, wordt de Overeenkomst geacht door Sectorinstituut naar behoren te zijn uitgevoerd en de producten en/of diensten geacht geen gebreken te vertonen.

6.2 Opdrachtgever dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het eventuele gebrek te bevatten. Opdrachtgever dient Sectorinstituut in de gelegenheid te stellen een onderzoek te (doen) uitvoeren en Opdrachtgever dient daaraan volledige medewerking te verlenen. Indien een onderzoek niet (meer) mogelijk is door toedoen van Opdrachtgever, vervalt iedere aanspraak jegens Sectorinstituut.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Sectorinstituut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade als gevolg van uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Indien Sectorinstituut op grond van een Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot:

a.      (het laagste bedrag van ofwel)

- in geval deelleveringen c.q. opdrachten zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde exclusief BTW van de deellevering c.q. opdracht waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit; of

- in geval van een overeenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden (of voor onbepaalde tijd), de netto factuurwaarde exclusief BTW over de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis; of

- het bedrag van de netto factuurwaarde exclusief BTW van de betreffende Overeenkomst;

b.      Of, indien in het betreffende geval onder een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan Sectorinstituut wordt uitgekeerd, tot het bedrag dat ingevolge deze toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan Sectorinstituut wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Sectorinstituut op welke grond dan ook niet tot uitkering overgaat, als de desbetreffende verzekering geen dekking biedt of als een toepasselijke verzekering ontbreekt, kan door Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op dit artikellid.

7.3 In alle gevallen geldt een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,-- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut voor aanspraken van werknemers of hulppersonen van Opdrachtgever betreffende de uitvoering door Sectorinstituut c.q. de werkzaamheden van Sectorinstituut in het kader van de Overeenkomst


8. Geheimhouding 

8.1 Opdrachtgever is verplicht al hetgeen haar omtrent Sectorinstituut in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bekend wordt geheim te houden en zulks ook te bedingen bij haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever zal de verkregen informatie niet aanwenden voor eigen gebruik of voor derden. Evenzo zal Sectorinstituut vertrouwelijk omgaan met door Opdrachtgever (en/of haar werknemers) verstrekte gegevens en deze enkel gebruiken, uitwisselen, bewerken en/of verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.


9. Toepasselijk recht en forum

9.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen ter zake van de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Sectorinstituut gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is.


 

Preventie & Verzuim

(Aanvullend van toepassing in geval van diensten en producten betreffende door Sectorinstituut aangeboden advisering en begeleiding inzake preventie en verzuim.)


10. Vergoeding diensten

10.1 De geldende tarieven en de inhoud van de arrangementen in het kader van de Overeenkomst worden per kalenderjaar vastgesteld. Uiterlijk 15 oktober van enig jaar worden eventuele wijzigingen in tarieven of anderszins kenbaar gemaakt. Bij het vaststellen van haar jaarlijkse tarieven houdt Sectorinstituut rekening met het CBS-prijsindexcijfer CAO-lonen per maand in het particuliere bedrijfsleven, referteperiode juni tot juni van het voorafgaande jaar. Indien de tarieven met meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarieven worden verhoogd, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen één maand na kennisgeving van de verhoging, bij aangetekende brief, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.2 Annulering van geplande afspraken betreffende individuele werknemers van Opdrachtgever dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden, bij gebreke waarvan de kosten van die afspraak volledig in rekening kunnen worden gebracht.

10.3 Steeds tegen het einde van het betreffende contractjaar dient Opdrachtgever een opgave te doen van het aantal werknemers, Hieronder valt eenieder met een arbeidsovereenkomst ongeacht de periode van de werkzaamheden en/of het aantal uren. Ingeval van een tussentijdse wijziging van het aantal werknemers van meer dan 10% of andersoortige objectief relevante wijzigingen dient Opdrachtgever dit telkens op zo kort mogelijke termijn, echter vóór het einde van het betreffende contractjaar, te melden, opdat nacalculatie kan worden doorgevoerd.

10.4 Sectorinstituut kan van Opdrachtgever verlangen het personeelsverloop met bewijsmiddelen te staven. In dit geval dient opdrachtgeer op eerste verzoek van Sectorinstituut een recente verzamelloonstaat of een accountantsverklaring betreffende het aantal werknemers aan Sectorinstituut te verstrekken.


11. Re-integratie, aansprakelijkheid

11.1 Sectorinstituut treedt op geen enkele wijze in de plaats van Opdrachtgever voor wat betreft de verplichtingen van Opdrachtgever in het kader van zijn wettelijke verantwoordelijkheid jegens diens werknemers, meer in het bijzonder niet ter zake de re-integratieverplichtingen. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting tot re-integratie van zieke werknemers.

11.2 Opdrachtgever is gehouden alle adviezen van Sectorinstituut en door haar ingeschakelde derde ter zake de re-integratie van werknemers op te volgen, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding jegens Sectorinstituut.

11.3 In geval het UWV een loonsanctie aan Opdrachtgever zou opleggen in het kader van het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen, is Opdrachtgever gehouden dit onverwijld te melden aan Sectorinstituut, doch in elk geval binnen 14 dagen na mededeling van de loonsanctie en in elk geval binnen de periode voor bezwaar/beroep met dien verstande dat voldoende tijd resteert om op de hiernavolgend omschreven wijze bezwaar aan te tekenen en/of beroep in te stellen, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding jegens Sectorinstituut. Indien en voor zover Sectorinstituut oordeelt dat de beoordeling van het UWV niet per definitie juist is, is Opdrachtgever gehouden om bezwaar aan te tekenen en/of beroep in te stellen op verzoek van Sectorinstituut op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding jegens Sectorinstituut.

11.4 In geval Opdrachtgever Sectorinstituut aansprakelijk zou stellen voor de verrichte werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst (n.b. een loonsanctie van het UWV betekent geenszins dat Sectorinstituut aansprakelijk is in het kader van deze Overeenkomst, nu deze diverse oorzaken kan hebben), meer in het bijzonder onjuiste c.q. onzorgvuldige advisering in het kader van re-integratieverplichtingen, is Opdrachtgever gehouden om volledig inzage te geven aan Sectorinstituut van door Opdrachtgever verrichte inspanningen in het kader van de re-integratieverplichtingen.

11.5 In aanvulling c.q. wijziging op het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Sectorinstituut voor een opgelegde loonsanctie in elk geval beperkt tot een maximum bedrag van € 25.000,--. Enkel bruto loonkosten komen voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van werkgeverslasten, pensioen, leaseauto en onkosten. Voor zover de betreffende werknemer in de sanctieperiode werkzaam is, komen betreffende kosten evenmin voor vergoeding in aanmerking.


12. Overig

12.1 Opdrachtgever is verplicht zich te conformeren aan de (gedrags)regels zoals opgenomen in het Protocol Agressie en Bedreigingen. Opdrachtgever is voorts verplicht erop toe te zien en staat ervoor in, dat haar werknemers deze regels naleven. Het Protocol Agressie en Bedreigingen vormt integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Dit protocol is te vinden op www.stlwerkt.nl/protocol. 


 

Opleiding & Training

(aanvullend van toepassing in geval van diensten en producten betreffende door Sectorinstituut aangeboden opleidingen en trainingen)

13. Annulering en wijziging van opleidingen

13.1 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de uitvoering schriftelijk te annuleren. Het overeengekomen bedrag is alsdan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en/of voorbereiding, voor zover deze reeds zijn uitgevoerd, blijven niettegenstaande voorgaande wel verschuldigd.

13.2 Bij annulering door Opdrachtgever binnen de termijn van vier weken voor aanvang van de uitvoering is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

13.3 Opdrachtgever is gerechtigd – voor zover dit administratief en praktisch nog kan worden gewijzigd – vóór aanvang van de uitvoering in de plaats van de opgegeven deelnemer een andere deelnemer opgeven, mits deze persoon aan de door Sectorinstituut gestelde vereisten voldoet. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.4 Sectorinstituut behoudt zich het recht voor de uitvoering van diensten te annuleren of te verplaatsen. Opdrachtgever is gerechtigd in geval van verplaatsing de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

13.5 Voor bepaalde opleidingen of trainingen heeft Opdrachtgever onder voorwaarden recht op een bijdrage van de Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB). Deze bijdrage kan worden verrekend met verschuldigde bedragen. Opdrachtgever is echter het volledige bedrag aan Sectorinstituut verschuldigd indien de aan SOOB gevraagde bijdrage om welke reden dan ook niet wordt toegekend.

 


Detacheren

(aanvullend van toepassing in geval van diensten betreffende door Sectorinstituut ter beschikking gestelde leerling-werknemers)


14. Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Begin- en einddatum worden vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien en zodra Sectorinstituut niet meer in staat is om de leerling-werknemer ter beschikking van Opdrachtgever te stellen. 


15. Zorgplicht Opdrachtgever (Leiding, toezicht en aansprakelijkheid)

15.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtgever zich te allen tijde ervan bewust te zijn van het feit dat de leerling-werknemers vaak jeugdige personen zijn en derhalve (mogelijk) een intensievere begeleiding en toezicht nodig hebben. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de leerling-werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding gedragen op ten minste dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe Opdrachtgever ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

15.2 Opdrachtgever ontvangt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling en vervolgens jaarlijks aan het begin van ieder schooljaar de zogeheten Detacheringsgids. Opdrachtgever is gehouden de betreffende aan haar opgelegde verplichtingen na te leven. Sectorinstituut is gerechtigd de Detacheringsgids tussentijds te wijzigen.

15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de leerling-werknemer aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut tegen aanspraken van de leerling-werknemer als gevolg van schade die de leerling-werknemer lijdt doordat een hem toebehorende zaak beschadigd of verloren raakt.

15.5 Sectorinstituut is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, derden of de leerling-werknemer zelf die voortvloeit uit het doen of nalaten van de leerling-werknemer in het kader van zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever of uit enige verbintenis tussen leerling-werknemer en Opdrachtgever.


16. Arbeidsduur en werktijden

16. 1 Door het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid als inlenende onderneming voor de juiste naleving van wettelijke voorschriften inzake arbeidsomstandigheden, verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en veilige arbeidsomstandigheden, arbeidsduur, rij- en rusttijden en medezeggenschap. Opdrachtgever ziet er op toe dat de leerling-werknemer de rechtens toegestane werktijden en overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

16.2 De arbeidsomvang worden vastgelegd in de Overeenkomst. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de leerling-werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen en voor zover voor hen geen andere arbeidsomstandigheden gelden op grond van onder meer de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet, gelet op het feit dat zij nog geen volwassen werknemers zijn. 


17. Arbeidsomstandigheden

17.1 Opdrachtgever is gehouden om aan de leerling-werknemer en Sectorinstituut tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepsspecificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de leerling-werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

17.2 Indien de leerling-werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instantie hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgesteld, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Sectorinstituut zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

17.3 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

17.4 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Sectorinstituut verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.


18. Vergoeding Sectorinstituut (Uurtarief)

18.1 Het door Opdrachtgever aan Sectorinstituut verschuldigde uurtarief wordt berekend over de uren waarop Sectorinstituut op grond van de Overeenkomst en/of Voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de leerling-werknemer werkelijk gewerkte uren. Het uurtarief wordt vermeerderd met de toeslagen en met de kostenvergoedingen die Sectorinstituut verschuldigd is aan de leerling-werknemer. Het factuurbedrag wordt voorts vermeerderd met BTW.

18.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de urenverantwoording middels door Opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoordingsformulieren. Opdrachtgever behoudt een kopie van het urenverantwoordingsformulier. Bij verschil tussen het door de leerling-werknemer ingeleverde urenverantwoordingsformulieren het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de leerling-werknemer bij Sectorinstituut ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.

18.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijs van de diensten en/of Terbeschikkingstelling stijgt door wijziging in kostprijsbepalende factoren waarop Sectorinstituut geen invloed heeft, zoals belastingen, heffingen, transportkosten, toepasselijke CAO, sociale lasten en verzekeringstarieven, heeft Sectorinstituut, ongeacht de oorzaak daarvan, het recht om de prijs van de diensten en/of Terbeschikkingstelling dienovereenkomstig te verhogen, welke verhoging bij voorbaat door Opdrachtgever is aanvaard. Iedere verhoging wordt door Sectorinstituut zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt.


19. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld.


Gouda, 15 augustus 2016


Algemene voorwaarden

Download hier de pdf versie van onze algemene voorwaarden

Download de voorwaarden (0,20 MB) Lees voor met readspeaker
Wat vind je van deze pagina?