Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Sectorinstituut Transport & Logistiek B.V.

Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek

STL Werk B.V.


Algemeen

1.    Definities

1.1.    In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

“Offerte”: een aanbod van Sectorinstituut aan Opdrachtgever voor de uitvoering van diensten en/of levering van producten;

“Opdrachtgever”: een natuurlijke of rechtspersoon die met Sectorinstituut een Overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten;

 “Overeenkomst”: een overeenkomst voor de uitvoering van diensten en/of levering van producten door Sectorinstituut aan Opdrachtgever;

“Schriftelijk”: onder schriftelijk wordt ook verstaan “langs elektronische weg”;

“Sectorinstituut”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sectorinstituut Transport & Logistiek B.V., handelsregisternummer 28084785 en/of de Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek, handelsregisternummer 61017620 en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STL Werk B.V., handelsregisternummer 56846908;

“Terbeschikkingstelling”: het ter beschikking stellen van een leerling-werknemer door Sectorinstituut aan een Opdrachtgever;

“Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden.2.    Totstandkoming en annulering Overeenkomst en toepasselijkheid van Voorwaarden

2.1.    De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Offerte en iedere Overeenkomst, alsmede op alle producten en diensten die worden aangeboden door Sectorinstituut. Opdrachtgevers met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, worden geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op een later met Sectorinstituut gesloten Overeenkomst. 

2.2.    Eventuele voorwaarden of bepalingen gesteld door de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Sectorinstituut deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3.    Sectorinstituut is in redelijkheid gerechtigd eenzijdig de Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever. Zodra Sectorinstituut hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De wijziging is eerst bindend nadat Sectorinstituut de Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

2.4.    Tenzij Sectorinstituut schriftelijk anders heeft bepaald, zijn alle Offertes vrijblijvend en herroepelijk en in ieder geval nooit langer geldig dan 40 werkdagen. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Sectorinstituut, ofwel – bij gebreke daarvan – door uitvoering van de overeenkomst door Sectorinstituut.

2.5.    De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Sectorinstituut is in alle gevallen contractspartij c.q. opdrachtnemer. Door Sectorinstituut ingeschakelde derden en/of werknemers van Sectorinstituut kunnen jegens Opdrachtgever evenzo een beroep doen op deze Voorwaarden.

2.6.    In geval van diensten en producten betreffende door Sectorinstituut aangeboden opleidingen en trainingen is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de uitvoering schriftelijk te annuleren. Het overeengekomen bedrag is alsdan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en/of voorbereiding, voor zover deze reeds zijn uitgevoerd, en doorbelaste locatiehuur blijven niettegenstaande voorgaande wel verschuldigd. Bij annulering door Opdrachtgever vanaf de termijn van vier weken voor aanvang van de uitvoering is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

2.7.    Sectorinstituut behoudt zich het recht voor de uitvoering van diensten, betreffende door Sectorinstituut aangeboden opleidingen en trainingen, te annuleren of te verplaatsen zonder aan Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Opdrachtgever is gerechtigd in geval van verplaatsing de Overeenkomst kosteloos te annuleren.


3.    Informatievoorziening en medewerking Opdrachtgever, uitvoering Sectorinstituut

3.1.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sectorinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sectorinstituut worden verstrekt. Opdrachtgever is gehouden opvolging te geven en medewerking te verlenen aan alle redelijke aanwijzingen van Sectorinstituut.

3.2.    Sectorinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sectorinstituut is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.3.    Sectorinstituut is gerechtigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een beroep te doen op derden. 

3.4.    In geval van diensten en producten betreffende door Sectorinstituut aangeboden opleidingen en trainingen is Opdrachtgever gerechtigd – voor zover dit administratief en praktisch nog kan worden gewijzigd – vóór aanvang van de uitvoering in de plaats van de opgegeven deelnemer een andere deelnemer op te geven, mits deze persoon aan de door Sectorinstituut gestelde vereisten voldoet. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.


4.    Betaling

4.1.    Iedere betaling door Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, aftrek of verrekening op welke grond dan ook. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens Sectorinstituut op te schorten. Betaling van facturen van Sectorinstituut dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende afspraak.

4.2.    Als Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook is Opdrachtgever na aanmaning buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

4.3.    Voor bepaalde opleidingen of trainingen heeft Opdrachtgever onder voorwaarden recht op een bijdrage van de Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB). Deze bijdrage kan worden verrekend met verschuldigde bedragen. Opdrachtgever is echter het volledige bedrag aan Sectorinstituut verschuldigd indien de aan SOOB gevraagde bijdrage om welke reden dan ook niet wordt toegekend.


5.    Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

5.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, producten en/of goederen bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Sectorinstituut of haar licentiegever(s), en gaan niet over op Opdrachtgever door enige Overeenkomst, ook niet indien producten specifiek voor Opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een product kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking.

5.2.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde persoonsgegevens en garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Sectorinstituut worden ingevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever staat er overigens jegens Sectorinstituut voor in dat hij enkel en uitsluitend door Sectorinstituut verstrekte persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


6.    Garantie en klachten

6.1.    Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst betreffende opleidingen en trainingen, meldt Opdrachtgever ter plaatse zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Opdrachtgever dient zich eerst te melden bij de betrokken dienstverlener. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de opleiding en/of training, dient de Opdrachtgever zich onverwijld bij Sectorinstituut melden.

6.2.    Opdrachtgever kan zich gedurende een periode van 10 werkdagen na (deel)levering van de producten en/of diensten en/of nadat Opdrachtgever een tekortkoming die niet eerder bekend kon zijn redelijkerwijs had moeten ontdekken, jegens Sectorinstituut schriftelijk en gemotiveerd beroepen op enigerlei tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever is bovendien verplicht te klagen indien de levering c.q. de dienst niet op de overeengekomen datum heeft plaatsgevonden c.q. is uitgevoerd. Na het ongebruikt verstrijken van deze klachttermijn, wordt de Overeenkomst geacht door Sectorinstituut naar behoren te zijn uitgevoerd en de producten en/of diensten geacht geen gebreken te vertonen.

6.3.    Opdrachtgever dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het eventuele gebrek te bevatten. Opdrachtgever dient Sectorinstituut in de gelegenheid te stellen een onderzoek te (doen) uitvoeren en Opdrachtgever dient daaraan volledige medewerking te verlenen. Indien een onderzoek niet (meer) mogelijk is door toedoen van Opdrachtgever, vervalt iedere aanspraak jegens Sectorinstituut.


7.    Aansprakelijkheid 

7.1.    Sectorinstituut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade als gevolg van uitvoering van de Overeenkomst.

7.2.    Indien Sectorinstituut op grond van een Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot: 

a.    (het laagste bedrag van ofwel)

- in geval deelleveringen c.q. opdrachten zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde exclusief BTW van de deellevering c.q. opdracht waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit; of

- in geval van een overeenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden (of voor onbepaalde tijd), de netto factuurwaarde exclusief BTW over de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis; of

- het bedrag van de netto factuurwaarde exclusief BTW van de betreffende Overeenkomst; 

b.    Of, indien in het betreffende geval onder een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan Sectorinstituut wordt uitgekeerd, tot het bedrag dat ingevolge deze toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan Sectorinstituut wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Sectorinstituut op welke grond dan ook niet tot uitkering overgaat, als de desbetreffende verzekering geen dekking biedt of als een toepasselijke verzekering ontbreekt, kan door Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op dit artikellid.

7.3.    In alle gevallen geldt een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,-- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

7.4.    Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut voor aanspraken van werknemers of hulppersonen van Opdrachtgever betreffende de uitvoering door Sectorinstituut c.q. de werkzaamheden van Sectorinstituut in het kader van de Overeenkomst.

7.5.    Sectorinstituut treedt op geen enkele wijze in de plaats van Opdrachtgever voor wat betreft de verplichtingen van Opdrachtgever in het kader van zijn wettelijke verantwoordelijkheid jegens diens werknemers.


8.    Geheimhouding 

8.1.    Opdrachtgever is verplicht al hetgeen haar omtrent Sectorinstituut in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bekend wordt geheim te houden en zulks ook te bedingen bij haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever zal de verkregen informatie niet aanwenden voor eigen gebruik of voor derden. Evenzo zal Sectorinstituut vertrouwelijk omgaan met door Opdrachtgever (en/of haar werknemers) verstrekte gegevens en deze enkel gebruiken, uitwisselen, bewerken en/of verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


9.    Toepasselijk recht en forum

9.1.    Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2.    Alle geschillen ter zake van de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Sectorinstituut gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is.


10.    Voorkoming van ontoelaatbaar gedrag en discriminatie 

10.1.    Opdrachtgever is verplicht zich te conformeren aan de (gedrags)regels zoals opgenomen in het Protocol Agressie en Bedreigingen. Opdrachtgever is voorts verplicht erop toe te zien en staat ervoor in, dat haar werknemers deze regels naleven. Het Protocol Agressie en Bedreigingen vormt integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Dit protocol is is hier te lezen.

10.2.    Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of in enig ander verband niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld.


Detacheren

(aanvullend van toepassing in geval van diensten betreffende door Sectorinstituut ter beschikking gestelde leerling-werknemers)


11.    Duur en beëindiging

11.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Begin- en einddatum worden vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien en zodra Sectorinstituut niet meer in staat is om de leerling-werknemer langer dan 2 weken ter beschikking van Opdrachtgever te stellen. 


12.    Zorgplicht Opdrachtgever (Leiding, toezicht en aansprakelijkheid)

12.1.    Bij de uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtgever zich te allen tijde ervan bewust te zijn van het feit dat de leerling-werknemers vaak jeugdige personen zijn en derhalve (mogelijk) een intensievere begeleiding en toezicht nodig hebben. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de leerling-werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding gedragen op ten minste dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe Opdrachtgever ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

12.2.    Opdrachtgever ontvangt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling en vervolgens jaarlijks aan het begin van ieder schooljaar de zogeheten Detacheringsgids. Opdrachtgever is gehouden de betreffende aan haar opgelegde verplichtingen na te leven. Sectorinstituut is gerechtigd de Detacheringsgids tussentijds te wijzigen.

12.3.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de leerling-werknemer aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

12.4.    Opdrachtgever vrijwaart Sectorinstituut tegen aanspraken van de leerling-werknemer als gevolg van schade die de leerling-werknemer lijdt doordat een hem toebehorende zaak beschadigd of verloren raakt. 

12.5.    Sectorinstituut is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, derden of de leerling-werknemer zelf die voortvloeit uit het doen of nalaten van de leerling-werknemer in het kader van zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever of uit enige verbintenis tussen leerling-werknemer en Opdrachtgever. 


13.    Arbeidsduur en werktijden

13.1.    Door het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid als inlenende onderneming voor de juiste naleving van wettelijke voorschriften inzake arbeidsomstandigheden, verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en veilige arbeidsomstandigheden, arbeidsduur, rij- en rusttijden en medezeggenschap. Opdrachtgever ziet erop toe dat de leerling-werknemer de rechtens toegestane werktijden en overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

13.2.    De arbeidsomvang wordt vastgelegd in de Overeenkomst. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de leerling-werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen en voor zover voor hen geen andere arbeidsomstandigheden gelden op grond van onder meer de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet, gelet op het feit dat zij nog geen volwassen werknemers zijn.


14.    Arbeidsomstandigheden

14.1.    Opdrachtgever is gehouden om aan de leerling-werknemer en Sectorinstituut tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepsspecificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de leerling-werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

14.2.    Indien de leerling-werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instantie hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgesteld, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Sectorinstituut zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

14.3.    Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

14.4.    Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Sectorinstituut verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Gouda, 23 november 2023

Algemene voorwaarden

Download hier de pdf versie van onze algemene voorwaarden

Wat vind je van deze pagina?