Arbocatalogus / Dieselmotoremissie binnenruimte

Overigen activiteiten

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Situatie 1

  Omschrijving:
  Omdat bij de overige activiteiten geen bron van DME aanwezig is, is situatie 1 niet van toepassing.

  Maatregelen: 
  ​​​​​​Er zijn geen maatregelen gewenst.
 • Arbocatalogus

  Situatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving
  Er is sprake van DME blootstelling die beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek.
   
  Maatregelen
  Alle technische en organisatorische maatregelen worden genomen.

 • Arbocatalogus

  Situatie 3a

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Omschrijving
  Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek.
   
  Maatregelen
  De diesel aangedreven applicatie wordt vervangen door een gasmotor met uitlaatkatalysator of de bron van DME wordt verplaatst naar buiten de omsloten ruimte.

 • Arbocatalogus

  Situatie 3b

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving
  Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek
   
  Maatregelen

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.
  • De diesel aangedreven applicatie wordt voorzien van een effectief roetfilter. met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.
  • Alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen worden genomen.
 • Arbocatalogus

  Opmerking

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Wanneer de maatregelen zoals beschreven in de situatie 2 en 3 niet mogelijk zijn, worden andere maatregelen genomen op basis van de gewenste 70% reductie van DME ten opzichte van de nulmeting. 
   
  Het uitvoeren van metingen naar elementair koolstof op de werkplek vindt plaats volgens NEN-EN 689 "Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie", 1e druk, april 1995.
   
  Momenteel is de normcommissie bezig met het actualiseren van de NEN-EN 689. Deze zal worden opgevolgd door de CEN-prEN 689. Bij actualisatie van de norm zullen sociale partners in overleg bepalen hoe hieraan opvolging wordt gegeven.

  Aanbevolen wordt zowel het blootstellingniveau op de arbeidsplek (stationaire meting) als de individuele blootstelling (PAS-meting) van de blootgestelde werknemers uit te voeren. De stationaire meting vindt plaats op de plek waar de hoogste blootstelling te verwachten is. Bij voorkeur wordt op iedere werkplek in de omsloten ruimte een stationaire meting uitgevoerd, 1 achtergrondmeting in de buitenlucht en bij voorkeur 2 PAS-metingen bij 2 verschillende functionarissen. De monsternamekop bevindt zich ter hoogte van de ademzone. Het doel van de metingen is de hot spots in kaart te brengen en om een reëel beeld te krijgen van de DME-blootstelling in de omsloten ruimte.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: