Arbocatalogus / Onderhoudswerkplaats

Onderhoudsput

 • Arbocatalogus

  Voorkom vallen nabij onderhoudsput 1

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico
  • Het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) afhankelijk van de  gevarenbron en blijkend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • Dagelijks, voor het in gebruik nemen van de werkkuil, moet de gebruiker er zich van overtuigen, dat alle tot de uitrusting behorende bediening- en veiligheidsinrichtingen naar behoren werken, tevens dient er een brandblusser aanwezig te zijn in de werkput. Het type blusmiddel dient te zijn afgestemd op de te verwachten brandscenario’s.
  • Rijdt het voertuig nooit alleen op de werkkuil, maar betrek hierbij een medewerker die aanwijzingen kan geven ter voorkoming van inrijdgevaar. De signaalgever dient zich niet in het directe rijdgebied te begeven van het voertuig, noch in de werkkuil. De signaalgever dient wel direct contact te hebben met de bestuurder van het voertuig.
  • Controleer of er zich geen personen in de werkkuil bevinden indien het voertuig op of van de werkkuil wordt gereden.
  • Zet het voertuig altijd op handrem en blokkeer de wielen.
  • Indien de werkkuil niet wordt gebruikt, zoveel mogelijk altijd herplaatsen van de vloerroosters en/of veiligheidshekken.
 • Arbocatalogus

  Voorkom vallen nabij onderhoudsput 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Zorg dat alleen bevoegde personen toegang hebben.
  • Markeer veilige looproutes.
  • Markeer de onderhoudsput met een brede band van geel / zwarte strepen rondom.
  • Zorg voor een overstapvoorziening en/of afdekking indien nodig.
 • Arbocatalogus

  Voorkom vallen nabij onderhoudsput 3

  Drie sterren: voorkomen van het risico
  • Een goede werkruimte waarin men zich zonder stoten alle voorkomende werkzaamheden goed en veilig kan verrichten.
  • De werkkuil moet aan beide zijden verlaten kunnen worden. Aan minimaal één zijde dient een vaste trap (traptreden) aanwezig te zijn. Voor een tweede toegang/vluchtweg kan gekozen worden voor een vaste ladder of klimijzers.
  • De veiligheid rondom de werkkuil in relatie tot valgevaar dient zo optimaal mogelijk geborgd te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van signalering of stootranden, vloerroosters en een hekwerk om inrijdgevaar en inloopgevaar te voorkomen.
  • Goede opvang van afgewerkte olie, koelvloeistof etc.
  • De vloer moet oliebestendig en minimaal vloeistof kerend zijn.
  • Goede verlichting tijdens de werkzaamheden.
  • Eventuele schrobputten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering en ze moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.
  • Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan een motorvoertuig dat boven een werkkuil is geplaatst, moeten de dampen doeltreffend uit de werkkuil aan beide zijden worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit langs de beide lange zijden van de werkkuil nabij de vloer aangebrachte afzuigkanalen, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn. Dit is om een ophoping van gevaarlijke en explosieve dampen of gassen te voorkomen, alsmede zuurstofverdringing. Per minuut moet tenminste 1 m3 lucht per m2 kuiloppervlak worden afgezogen.
  • De verbinding met de buitenlucht bestaat uit een onbrandbare buisleiding met een inwendige diameter die is afgestemd op de capaciteit van de afzuiginstallatie.
  • De dampen moeten tenminste één meter bovendaks worden afgevoerd zodanig dat buiten de inrichting geen hinder van de vrijkomende gassen kan worden ondervonden. de ventilatormotor moet buiten de luchtstroom zijn geplaatst, dan wel van een explosie veilige constructie zijn.
  • Explosieveilige verlichtingsarmaturen en schakelaars in de werkkuil, alsmede de in de kuil of daarbuiten aangebrachte wandcontactdozen, voor zover deze worden gebruikt bij werkzaamheden met verplaatsbare werktuigen of toestellen in de werkkuil, mogen eerst dan worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinstallatie als de afzuiginstallatie in de werkkuil reeds gedurende tenminste een halve minuut (30 seconden) in werking is.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?