Arbocatalogus / Verhuisvervoer

Agressie en geweld bij ontruimingen

 • Arbocatalogus

  Begeleiding na incident

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er dient een opvangregeling (nazorg) te zijn voor medewerkers die het slachtoffer zijn geworden van agressie of geweld. In deze regeling staat hoe, door of namens de leiding, aan slachtoffers eerste opvang en praktische ondersteuning wordt verleend en hoe de nazorg is geregeld. U biedt ondersteuning aan het slachtoffer bijvoorbeeld door het aanbieden van andere (tijdelijke) werkzaamheden, het vergoeden van geleden materiële schade of het helpen bij het doen van aangifte bij de politie. Het is voor slachtoffers ook belangrijk dat u de dader aanspreekt op zijn of haar gedrag.

 • Arbocatalogus

  Afstemming werk en inzet op risico

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De organisatie van het werk en de inzet van uw personeel moet zijn afgestemd op het risico, dat bij bepaalde taken en op bepaalde locaties of werktijden agressie of geweld kan voorkomen. Enerzijds stelt u vast hoeveel mensen hierbij minimaal ingezet moeten worden. Anderzijds zorgt u ervoor dat deze mensen over voldoende opleiding, training en ervaring beschikken om adequaat op mogelijke situaties met agressie of geweld in te kunnen spelen.

 • Arbocatalogus

  Beoordeling vooraf

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Vooraf dient te worden beoordeeld of de benodigde bouwkundige en technische voorzieningen getroffen waarmee agressie en geweld kunnen worden voorkomen of beperkt. Bijvoorbeeld fysieke afscherming of vluchtroutes.

 • Arbocatalogus

  Communicatiemiddel

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De medewerkers dienen te beschikken over een goed werkend communicatiemiddel, waarmee ze gemakkelijk hulp kunnen inroepen wanneer ze met agressie of geweld te maken krijgen. Daarnaast heeft u een betrouwbare alarm- of waarschuwingsprocedure waarmee wordt gewaarborgd dat een medewerker snelle en adequate assistentie krijgt als hij of zij alarm slaat. Deze assistentie kan bijvoorbeeld verleend worden door collega’s, leidinggevenden, beveiligingsmedewerkers of de politie.

 • Arbocatalogus

  Evaluatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever evalueert regelmatig het gevoerde beleid en de getroffen maatregelen tegen agressie en geweld. Daarbij kijkt u naar de effectiviteit van de maatregelen en voorzieningen. Het doel is om te komen tot verbeteringen in de aanpak van agressie en geweld.

 • Arbocatalogus

  Huisregels

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er zijn huisregels vastgesteld voor activiteiten waar agressie verwacht kan worden. In deze huisregels staat welk gedrag wel en welk gedrag niet van hen wordt geaccepteerd. Deze huisregels dienen bekend te zijn bij de werknemers. Op de naleving van deze regels wordt toegezien en er staat een sanctie op het overtreden ervan. Voorlichting aangaande deze regels dienen zo vaak als noodzakelijk bij de medewerkers te worden herhaald. Afhankelijk van de grootte van het risico dienen zij daarnaast getraind te worden.

 • Arbocatalogus

  Melden incidenten

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Er dient binnen het bedrijf een procedure opgesteld te zijn voor het melden, registreren en analyseren va agressie- en geweldsincidenten. Hierbij maakt u aan het personeel duidelijk wat wel en wat niet onder agressie- en geweldsincidenten wordt verstaan. De resultaten van de analyse en de acties die daaruit voortvloeien worden teruggekoppeld naar de melders. Agressie- en geweldsincidenten worden in het werk- of teamoverleg besproken.
  • De verhuizer meldt elk incident bij zijn werkgever. Samen wordt bepaald of er aangifte bij de politie wordt gedaan, welke maatregelen genomen kunnen worden om een herhaling te voorkomen en of de verhuizer nazorg nodig heeft.
 • Arbocatalogus

  Protocol

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er dient een protocol aanwezig te zijn waarin staat hoe uw medewerkers dienen te handelen bij agressief gedrag en hoe hij beginnend agressief gedrag kan voorkomen/ombuigen en hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan, hoe zij assistentie kunnen inroepen, hoe zij agressie- of geweldsincidenten moeten melden en hoe de persoonlijke opvang, ondersteuning en verdere afwikkeling na een incident is geregeld.

 • Arbocatalogus

  RI&E

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Men dient in de RI&E onder het onderwerp PSA een item op te nemen met betrekking tot de inventarisatie en evaluatie van het onderwerp ‘agressie en geweld’. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de aanwezigheid van een agressiebeleid. Dit ter voorkoming en bestrijding van het risico. In de RI&E dient te worden geïnventariseerd en geëvalueerd  in welke situaties de werknemers te maken kunnen krijgen met agressie en geweld om zo preventief maatregelen te kunnen vaststellen.   Denk hierbij aan welke diensten, welke locatie, doelgroepen etc. Anderzijds aan opstellen van huisregels, geven van voorlichting, maken van afspraken met betrokken (bijv. deurwaarder, huismeester, politie), en overleg met het personeel spelen een cruciale rol. De werkgever houdt bij hoeveel agressie en geweldsincidenten bij bepaalde werkzaamheden op bepaalde plaatsen en tijden hebben plaatsgevonden en wat de aard van deze incidenten was. Deze informatie kan gebruikt worden voor de actualisatie van het beleid.

 • Arbocatalogus

  Samenstelling verhuisploeg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt dat minimaal één verhuizer aanwezig is die ervaring heeft en/of opgeleid is in het omgaan met agressie. 
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever geeft voorlichting aan medewerkers die geconfronteerd (kunnen) worden met agressie en geweld over de risico’s en de maatregelen in uw organisatie. Daarnaast biedt u deze medewerkers instructies en/of trainingen aan in het voorkómen van en omgaan met agressie en geweld. Dergelijke instructies en trainingen worden zo vaak als nodig is herhaald.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?