Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Opslag gevaarlijke stoffen

 • Arbocatalogus

  Aanvullende voorzieningen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de aard van de gevaarlijke stoffen wordt de opslagruimte voorzien van aanvullende voorzieningen, zoals nood- en oogdouches.
   

 • Arbocatalogus

  Calamiteiten

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Calamiteiten scenario's zijn vastgesteld en een onderdeel van het calamiteitenplan. Een aangepaste bedrijfshulpverleningsorganisatie is beschikbaar.
  In het bedrijfsnoodplan of calamiteiten plan is vermeld hoe er dient te worden gehandeld bij de diverse scenario’s. De getrainde BHV-ers dienen te kunnen afleiden welke acties zij dienen te nemen en met welke middelen en PBM zij een eventuele calamiteit kunnen bestrijden. Daarnaast dient het plan een beschrijving te geven van de structuur van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede de communicatie met externe hulpdiensten

 • Arbocatalogus

  Extra eisen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er worden extra eisen gesteld aan bouwkundige/constructieve voorzieningen, beveiligingsmaatregelen, brandwerendheid, compartimentering, brandbestrijdingsmiddelen en maatregelen tegen bodemvervuiling voor het opslaggedeelte van gevaarlijke stoffen. Invulling vindt plaats volgens de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15. Lees verder op PGS15 publicatie.
   

 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de aard van de gevaarlijke stoffen beschikken de werknemers over persoonlijke beschermingsmiddelen (die bescherming kunnen bieden in geval van nood zoals vluchtmaskers(sets). 
   

 • Arbocatalogus

  Risico analyse

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een inrichting die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO-regeling) valt kan mogelijk te maken hebben met het opstellen van een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) en een Milieu Risico Analyse (MRA) voor installaties.
   

 • Arbocatalogus

  Toelating ADR

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De opgeslagen gevaarlijke stoffen zijn toegelaten tot het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) en de aard, hoedanigheid, verpakking en etikettering zijn in overeenstemming met het ADR.

 • Arbocatalogus

  Veiligheidsbeheersysteem

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Bij de opslag van gevaarlijke stoffen treedt bij overschrijding van hoeveelheden van de grenswaarde een veiligheidsbeheerssysteem in werking.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?