Oplossingenboek / Beeldschermwerk

Voorlichting en instructie

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij creëert de voorwaarden om veilig en gezond te kunnen werken en de werknemer maakt gebruikt van de mogelijkheden die de werkgever biedt. Om dit laatste uit te voeren dient de werknemer op de hoogte te zijn van het arbeidsrisico, de mogelijke gevolgen en hoe ermee om te gaan in de dagelijkse praktijk. Deze taak van voorlichting en instructie ligt bij de werkgever. Dit kan op verschillende wijze plaatsvinden. Bijvoorbeeld door middel van mondelinge of schriftelijke voorlichting, maar ook digitale leermiddelen.
   
  De werkgever houdt toezicht op het naleven van de instructies gericht op veilig en gezond werken. Mogelijkheden zijn o.a. het werkoverleg, de functioneringsgesprekken en de steekproefsgewijze controle op de werkplek.
   
  Indien een werknemer zich niet houdt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. De maatregel dient in verhouding te staan tot het mogelijke gevaar voor personen en omgeving door het niet nakomen van de afspraken. De maatregel kan variëren van een waarschuwing (mondeling of schriftelijk) tot een sanctie (boete en zelfs in het uiterste geval ontslag). Het doel en de werkwijze rondom het nemen van deze maatregelen zijn vooraf in samenspraak tussen werkgever en werknemer (of diens vertegenwoordiging) vastgesteld. De werkgever zorgt dat de werknemer op de hoogte is van mogelijke gevolgen en houdt bij wat hij gedaan heeft om de werknemer er toe te brengen de regels na te leven.
   
  De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten tijdens het werk naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Naar vermogen wil zeggen in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven werkinstructies. Indien een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werk de inschatting maakt dat de veiligheid en gezondheid van hem zelf of anderen in gevaar komt, meldt hij dit direct bij de werkgever en samen wordt gezocht naar een oplossing.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?