Oplossingenboek / Dieselmotoremissie binnenruimte

Aanvullende informatie

 • Oplossingenboek

  Aanvullende maatregelen

  De aanvullende maatregelen voorkomen niet de uitstoot van dieselrook, maar verminderen de blootstelling aan DME. Ze zijn in te delen in organisatorische of technische maatregelen.
   
  A. Aanvullende organisatorische maatregelen
  Met het alleen treffen van onderstaande organisatorische en technische maatregelen is niet bekend of blootstelling aan DME voldoende is teruggebracht beneden de grenswaarde. Een beoordeling van blootstelling moet aantonen of de getroffen aanvullende maatregelen doelmatig zijn. Het betreft dan een beoordeling van de concentratie respirabel elementair koolstof (μg EC /m3).

  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Rijgedrag: elke werknemer die een diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel bestuurt rijdt rustig, kiest een zo kort mogelijke rijroute en laat de motor niet onnodig draaien.
  • Routing: de rijroute in een binnenruimte is zo kort mogelijk. Bij de inrichting van de loods, magazijn of overslaghal wordt hier rekening mee gehouden.
  • Toelating magazijn, loods of overslaghal: afspraken worden gemaakt over wie wel en wie niet in de binnenruimte werkzaam dient te zijn indien er sprake is van DME-blootstelling.
  • Koude start: indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt dit bij voorkeur uitgevoerd zonder dat andere medewerkers in de buurt werkzaam zijn en er wordt direct na het starten rustig weggereden.

  B. Aanvullende technische maatregelen

  Omschrijving:
  Inzetten van hybride arbeidsmiddelen of voertuigen (zowel diesel- als elektromotor) Elektrische transportbanden om goederen uit magazijnen te transporteren

  Maatregelen:
  • Preventief motoronderhoud: elk diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel wordt minimaal jaarlijks onderhouden en zo nodig vaker bij afwijkingen aan de motor.
  • Schonere brandstoffen: de werkgever onderzoekt of de toe te passen brandstoffen de DME kunnen beperken. Voorbeelden zijn laagzwavelige diesel.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers vermindert. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
  • Koude start: indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt de ventilatie geoptimaliseerd.
  • Na het parkeren drukverlies van compressie ketels met compressor op druk brengen zonder dieselmotor te laten draaien.

  Bij het nemen van de aanvullende maatregelen gaat het niet om een keuze van maatregelen, maar om een combinatie van maatregelen.

 • Oplossingenboek

  Arbeidshygiënische strategie en vervangingsmaatregelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Bij het verminderen van de blootstelling aan DME wordt op basis van de vervangingsplicht en de arbeidshygiënische strategie de volgende maatregelen aangehouden:

  • De uitstoot van DME wordt voorkomen door het vervangen van de dieselmotor
 • Oplossingenboek

  Arbeidshygiënische strategie en vervangingsmaatregelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het verminderen van de blootstelling aan DME wordt op basis van de vervangingsplicht en de arbeidshygiënische strategie de volgende maatregelen aangehouden:

  • Maatregelen bronaanpak; de DME uitstoot komt niet terecht in het magazijn, loods, op-, of overslaghal door een rechtstreekse afvoer van de DME uitstoot naar buiten de omsloten ruimte.
  • Maatregelen conform de stand der techniek; de DME uitstoot wordt gereduceerd door het nemen van maatregelen gericht op de dieselmotor of op het gebruik van een effectief roetfilter.

  Indien maatregelen genomen worden conform de bronaanpak en de stand der techniek dienen naast deze maatregelen aanvullende maatregelen genomen te worden. Zij reduceren de blootstelling aan DME en worden ingedeeld in technische en organisatorische maatregelen.
 • Oplossingenboek

  Effectief roetfilter

  Onder een effectief roetfilter wordt verstaan een roetfilter met gravimetrisch afvangrendement / filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is. Dit rendement wordt over het algemeen gehaald door een gesloten roetfilter te gebruiken en regelmatig te onderhouden.

 • Oplossingenboek

  Euro, Stage, Tier

  De aanduiding Euro-motor wordt voorbehouden aan voertuigen die aan het wegverkeer deelnemen. Voor de motoren van voertuigen die in principe niet bedoeld zijn om deel te nemen aan het wegverkeer wordt de Europese aanduiding ‘Stage’ gebruikt of de Amerikaanse aanduiding ‘Tier’. Tot de laatste horen heftrucks, meeneemheftrucks (kooi-aap), autolaadkranen, sorteerkranen, shovels en aggregaten.

 • Oplossingenboek

  Maatregelen bronaanpak

  Onder maatregelen conform de stand van de techniek wordt verstaan het gebruik van een Euro 6 of hoger, of EEV-motor (EEV= Enhanced Environmental friendly Vehicle), een Stage 3b motor, een Tier 4 Interim motor of het gebruik van overige dieselmotoren met een effectief roetfilter met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.

 • Oplossingenboek

  Maatregelen conform de stand der techniek

  Onder maatregelen conform de stand van de techniek wordt verstaan het gebruik van een Euro 4  of hoger, EEV-motor (EEV= Enhanced Environmental friendly Vehicle), een Stage 3b motor, een Tier 4 motor of het gebruik van overige dieselmotoren met een effectief roetfilter.

 • Oplossingenboek

  Omsloten ruimte

  Een loods, magazijn, onderhoudswerkplaats en op- & overslaghal is volgens de Arbowet een omsloten ruimte als deze aan minimaal 3 zijden voorzien is van aansluitende wanden en voorzien is van een dak, dan wel aan 4 zijden voorzien is van aansluitende wanden zonder dak. Zijn in een wand openingen gemaakt door het open zetten van deuren of ramen, dan tellen deze wanden als gesloten wanden mee. Voor ovale of ronde ruimtes is sprake van een binnenactiviteit als niet meer dan een aaneengesloten stuk van 25% van de totale oppervlakte van de wanden ontbreekt. 

 • Oplossingenboek

  Situatiebeschrijving in een loods, magazijn, op-, overslaghal

  De situatiebeschrijving zoals opgenomen bij de beschrijving van activiteiten geeft de DME uitstoot weer in de bestaande situatie.

  • Situatie 1: er is geen blootstelling aan DME door bronnen in de werksituatie. De bron van DME is weggenomen.
  • Situatie 2: er is een blootstelling aan DME veroorzaakt door bronnen in de werksituatie, maar deze is beperkt doordat bronmaatregelen genomen zijn of maatregelen conform de stand der techniek).
  • Situatie 3: er is sprake van een DME-blootstelling veroorzaakt door bronnen in de werksituatie en deze is niet beperkt door maatregelen zoals in situatie 2.
 • Oplossingenboek

  Vervangingsmaatregelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De dieselmotor is vervangen door een elektrisch-, LPG, waterstof of aardgas aangedreven motor.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?