Oplossingenboek / Kiepauto's

Riool- en baggerslib

 • Oplossingenboek

  Inenting

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever biedt de werknemer een preventieve inenting tegen Hepatitis A en B aan. Voor Tetanus biedt de werkgever de inenting preventief of na blootstelling aan.
   

 • Oplossingenboek

  Informatie over ziekten

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemer ontvangt van de werkgever informatie over Hepatitis A en B, Tetanus en de ziekte van Weil.
   

 • Oplossingenboek

  Inventarisatie risico's en afspraken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het aannemen van het werk, is de werkgever van de kiepautochauffeur op de hoogte of het riool- of baggerslib verontreinigd is. En zo ja, om welke verontreiniging het gaat. Op basis hiervan bepaalt hij hoe de chauffeur het vervoer veilig kan uitvoeren en het contact met de verontreinigde grond riool- en baggerslib vermeden wordt.  De werkgever stelt middelen beschikbaar (bijvoorbeeld een filter-overdrukcabine afhankelijk van de verontreinigingsklasse bij T3 verontreiniging). Ook wordt vastgesteld hoe de kiepauto schoongemaakt  wordt bij het verlaten van de verontreinigde zone en hoe de kiepautobak gereinigd wordt.
   

 • Oplossingenboek

  Jaarlijks medisch onderzoek

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een jaarlijks medisch onderzoek brengt eventuele gevolgen voor de gezondheid van contact met verontreinigde grond in kaart.
   

 • Oplossingenboek

  Onderbreken werkzaamheden

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Indien een werknemer tijdens het laden van riool- of baggerslib twijfelt aan de aard van verontreiniging, stopt hij het laden en neemt terstond contact op met de werkgever. De werkgever neemt maatregelen. In een werkinstructie is aangegeven wat de alarmsignalen voor de chauffeur zijn.

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever stelt op basis van het verontreinigingsklasse de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor gebruik- en calamiteitensituaties en ziet erop toe dat ze gebruikt worden.

 • Oplossingenboek

  RI&E

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Men dient in RI&E aandacht te besteden aan de blootstelling van (verontreinigd) riool-/baggerslib met daarin beschreven in welke situaties de werknemers te maken kunnen krijgen met mogelijk contact met het slib. 

 • Oplossingenboek

  Schriftelijk vastleggen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever legt alle gegevens rondom het vervoer van verontreinigde grond schriftelijk vast.
   

 • Oplossingenboek

  Vermijden

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Vermijd zo veel mogelijk contact met het riool-/baggerslib.

 • Oplossingenboek

  Hygiëneprotocol

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever geeft een werkinstructie aan de werknemer over het vervoeren van riool- en baggerslib. Onderdeel daarvan is een hygiëneprotocol met informatie over onder andere de aanwezigheid van een EHBO-trommel, persoonlijke hygiëne, handen wassen, eten en drinken op het werk en het gebruik van wegwerphandschoenen. 

  • Behandel wondjes direct met een ontsmettingsmiddel en dek deze af met een waterafstotend, afsluitend verband of pleister.
  • Was direct na het werk handen en zo nodig het gelaat met schoon water en desinfecterende zeep.
  • Eet, drink of rook nooit op de werkplek.
  • Was voor het eten (ook bij een appeltje tussendoor) altijd de handen.
  • Trek vervuilde werkkleding uit na het beëindigen van werkzaamheden.
  • Ga niet in werkkleding naar huis.
  • Laat werkkleding op het werk achter en was deze niet thuis.
  • Zorg voor dagelijks vers water (zeker bij warme dagen) om handen te wassen.

   


   

   

 • Oplossingenboek

  Werkinstructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Stel toegesneden werkvoorschriften voor de gebruikers op.
  • Raadpleeg eventueel een deskundige voor het toepassen van de adviezen naar de praktijk.
  • Beperk of vermijd de inzet van chauffeurs uit risicogroepen.
  • Geef voorlichting: over mogelijke risico’s; handelen bij het vervoer van riool- of baggerslib. Dit ligt vast in een werkinstructie. Tevens wordt daarin opgenomen wanneer een filteroverdrukcabine gebruikt wordt en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Houd het voertuig goed schoon.
  • Pas de hygiëne maatregelen toe en orde en netheid.Meld potentiële blootstelling of optredend ziektegeval zo spoedig mogelijk. Eventuele gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan riool- of baggerslib wordt gemonitord door middel van een jaarlijks medisch onderzoek. De bedrijfsarts/arbodienst legt alle gegevens schriftelijk vast.
  • Zorg voor snelle diagnose: als werknemers het klachtenpatroon kennen, kunnen ze de behandelend arts snel op het goede spoor zetten.
  • Vermijd plaatsnemen in voertuigstoel met vieze werkkleding. Het is raadzaam om een wegwerpstoelhoes te gebruiken en deze tijdig te vervangen.
  • Bestuur voertuigen zonder het gebruik van (vervuilde) handschoenen.
  • Zorg voor een speciale afsluitbare kist waarin vervuilde kleding en/of persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden opgeborgen.
  • Vermijd elk contact tussen schone en vervuilde werkkleding zo veel mogelijk.
  • Gebruik geen vervuilde voorwerpen in voertuigcabines
  • Maak voertuigen en gebruikt gereedschap na de werkzaamheden hygiënisch schoon.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?