Oplossingenboek / Tank-silovervoer

Gevaarlijke stoffen bij tank(auto)reiniging

 • Oplossingenboek

  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen bij de tank(auto)reiniging

  Bij tank(auto)reiniging, het inwendig reinigen van tankauto’s,  kan het voorkomen dat een medewerker in aanraking komt met gevaarlijke stoffen: stoffen waar H300 zinnen voor gelden. Daarbij kan het soms gaan om blootstelling aan gevaarlijke concentraties stoffen, waarbij de grenswaarde kan worden overschreden. Dit kan leiden tot gezondheidsschade.
  Om risico’s op gezondheidsschade te voorkomen, is een werkwijze gemaakt die gevolgd moet worden bij het reinigen van de tank. Door deze te volgen, werken medewerkers veilig en worden ze niet blootgesteld aan gezondheidsschadelijke concentraties stoffen in de lucht op de werkplek.
  Gezondheidsgevaren zijn opgenomen in het veiligheidsinformatieblad. Zodra er H300 zinnen in het veiligheidsinformatieblad staan beschreven, moeten aanvullende beschermingsmaatregelen genomen worden.
   

  Scope

  Dit document is van toepassing op de branche van de tank(auto)reiniging waar het betreft de inwendige reiniging van tanks waarin vloeibare producten aanwezig zijn geweest.
  Uitgesloten zijn:

  • Reiniging van tanks met vaste stoffen en gassen.
  • Reiniging van tanks met producten voor food (voedsel) en feed (diervoeders).
  • Reiniging van tanks onder beschermde atmosfeer (bijvoorbeeld inertisering met stikstof).
  • Reiniging van verwarmde tanks.


   

 • Oplossingenboek

  Maatregelen

  Verplicht

  • Medewerkers moeten een goede instructie hebben gehad over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • De werkomgeving moet voldoende geventileerd zijn.
  • De blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen (en CMR stoffen) is zo laag mogelijk.
  • Bij het nemen van maatregelen, wordt uitgegaan van de arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen: neem zo veel mogelijk maatregelen die de bron van het gevaar wegnemen. Aanvullend worden organisatorische en technische maatregelen genomen en tot slot worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet.
  • Veiligheidsinformatiebladen (VIB’S/MSDS) dienen te allen tijde te worden geraadpleegd.
 • Oplossingenboek

  Normen

  • Vloeistofbestendige veiligheidslaarzen.
  • Werkkleding met vochtwerende en antistatische eigenschappen die de huid bedekt van armen en benen.
  • Veiligheidsbril.
  • Chemie bestendige handschoenen.
  • Harnasgordel als er valgevaar is.
 • Oplossingenboek

  Organisatorische maatregelen

  • Zorg voor voldoende instructie van de medewerkers
  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden en beschikbaarheid van het Veiligheidsinformatieblad (MSDS) van de lading

  Zorg voor beschikbaarheid van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, bij de tankcleaning zijn dat:

  • Adembeschermingsmiddelen (ABM)
  • Vloeistofbestendige veiligheidslaarzen.
  • Werkkleding met vochtwerende en antistatische eigenschappen die de huid bedekt van armen en benen.
  • Veiligheidsbril.
  • Chemie bestendige handschoenen.
  • Harnasgordel met bovenliggend aanhaakpunt bij valgevaar.
 • Oplossingenboek

  Specifieke maatregelen

  Is er sprake van een stof waar H300-zinnen voor gelden, dan geldt reinigingsklasse 1 (hoog risico). In dat geval is aanvullende bescherming nodig:

  • Adembescherming: een volgelaatsmasker met ABEK-filter voor reguliere werkzaamheden of specifiek filter dat geschikt is voor de stof.
  • Voor toxische producten met een laag kookpunt zoals methyleenchloride, per- of trichloorethyleen, is een A-filter onvoldoende beschermend. Dan moet een Ax-filter of onafhankelijke adembescherming gebruikt  worden.
 • Oplossingenboek

  Technische maatregelen

  Zorg voor de juiste bronafzuiging:

  • De flow van de afzuiging is voldoende om vrijkomende dampen af te voeren.
  • De bronafzuiging omvat bij voorkeur de diameter van de af te zuigen opening.
  • Er is een minimale opening tussen de bronafzuiging en het tankoppervlak, bijvoorbeeld door het gebruik van flexibele manchetten, vaste aansluiting, e.d. om lekverliezen te voorkomen.
 • Oplossingenboek

  Wetten

  In de arbowet is in artikel 5 vermeld dat een risico-inventarisatie en evaluatie van de werkzaamheden moet worden uitgevoerd. In dit kader worden in het arbobesluit art. 4.2 nadere eisen gesteld aan de beoordeling van de blootstelling van medewerkers aan stoffen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?