Oplossingenboek / Vrachtwagen cabine (nieuwe auto)

Voorlichting, instructie en toezicht

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  De werkgever creëert de voorwaarden voor het veilig en gezond werken en de werknemer maakt gebruik van deze mogelijkheden. Hiervoor brengt de werkgever de werknemer op de hoogte van het, arbeidsrisico de mogelijke gevolgen hiervan en geeft instructies hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.

  De werkgever houdt toezicht op het naleven van deze instructies. Mogelijkheden zijn o.a. het werkoverleg, functioneringsgesprekken en steekproefsgewijze controle op de werkplek.
  Indien een werknemer zich niet houdt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. Deze staan in verhouding tot het mogelijke gevaar voor personen en omgeving door het niet nakomen van de werkinstructies. De maatregel kan variëren van een waarschuwing (mondeling of schriftelijk) tot een sanctie (boete en zelfs in het uiterste geval ontslag). Het doel en de werkwijze rondom het nemen van deze maatregelen zijn vooraf in samenspraak tussen werkgever en werknemer (of diens vertegenwoordiging) vastgesteld.

  De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen. Naar vermogen wil zeggen in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven werkinstructies. Indien de veiligheid en gezondheid van hem zelf, collega’s of anderen in gevaar komen, meldt hij dit direct bij de werkgever. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?