Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Opslag gevaarlijke stoffen

 • Oplossingenboek

  Aanvullende voorzieningen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de aard van de gevaarlijke stoffen wordt de opslagruimte voorzien van aanvullende voorzieningen, zoals nood- en oogdouches.
   

 • Oplossingenboek

  Calamiteiten

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Calamiteiten scenario's zijn vastgesteld en een onderdeel van het calamiteitenplan. Een aangepaste bedrijfshulpverleningsorganisatie is beschikbaar.
  In het bedrijfsnoodplan of calamiteiten plan is vermeld hoe er dient te worden gehandeld bij de diverse scenario’s. De getrainde BHV-ers dienen te kunnen afleiden welke acties zij dienen te nemen en met welke middelen en PBM zij een eventuele calamiteit kunnen bestrijden. Daarnaast dient het plan een beschrijving te geven van de structuur van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede de communicatie met externe hulpdiensten

 • Oplossingenboek

  Extra eisen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er worden extra eisen gesteld aan bouwkundige/constructieve voorzieningen, beveiligingsmaatregelen, brandwerendheid, compartimentering, brandbestrijdingsmiddelen en maatregelen tegen bodemvervuiling voor het opslaggedeelte van gevaarlijke stoffen. Invulling vindt plaats volgens de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15. Lees verder op PGS15 publicatie.
   

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de aard van de gevaarlijke stoffen beschikken de werknemers over persoonlijke beschermingsmiddelen (die bescherming kunnen bieden in geval van nood zoals vluchtmaskers(sets). 
   

 • Oplossingenboek

  Risico analyse

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een inrichting die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO-regeling) valt kan mogelijk te maken hebben met het opstellen van een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) en een Milieu Risico Analyse (MRA) voor installaties.
   

 • Oplossingenboek

  Toelating ADR

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De opgeslagen gevaarlijke stoffen zijn toegelaten tot het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) en de aard, hoedanigheid, verpakking en etikettering zijn in overeenstemming met het ADR.

 • Oplossingenboek

  Veiligheidsbeheersysteem

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Bij de opslag van gevaarlijke stoffen treedt bij overschrijding van hoeveelheden van de grenswaarde een veiligheidsbeheerssysteem in werking.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?