Protocol agressie en bedreigingen

In het kader van de met werkgevers afgesloten overeenkomsten maatwerkregeling dienstverlening verzuimbegeleiding

Arbodienst Perspectief neemt STL Verzuim over 

Per 1 mei 2023 bundelen arbodienst Perspectief en STL Verzuim de krachten. Dit betekent dat het bedrijf Perspectief de verzuimdienstverlening van STL overneemt. Lees hier het persbericht

Definities

  • Werkgever: De (rechts)persoon die de overeenkomst maatwerkregeling voor arbodienstverlening met het Sectorinstituut heeft afgesloten dan wel op incidentele basis (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut afneemt.
  • Medewerker: Iedere natuurlijke persoon die bij de Werkgever in dienst is, ongeacht of deze persoon aldaar parttime of fulltime, danwel voor onbepaalde of bepaalde tijd in dienst is.
  • De betrokken Medewerker: De Medewerker die zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan agressie c.q. agressief gedrag.
  • Het Sectorinstituut: Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek gevestigd te Gouda, handelsregisternummer 61017620.
  • Werknemer: Elke natuurlijke persoon die bij het Sectorinstituut in dienst is, ongeacht of deze persoon aldaar parttime of fulltime, danwel voor onbepaalde of bepaalde tijd in dienst is, inclusief zijn directeur.
  • Casemanager: De Casemanager (al dan niet in dienstbetrekking) werkzaam bij c.q. voor het Sectorinstituut, welke diensten verricht namens het Sectorinstituut ten behoeve van een Werkgever betreffende een van diens, al dan niet arbeidsongeschikte Medewerkers, in het kader van de tussen het Sectorinstituut en deze Werkgever gesloten overeenkomst maatwerkregeling, danwel in het kader van incidentele (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut aan een Werkgever.
  • Derden: De door het Sectorinstituut ingeschakelde derden, waaronder de bedrijfsarts en externe Casemanagers, welke diensten verlenen aan een Werkgever in het kader van de tussen het Sectorinstituut en deze Werkgever gesloten overeenkomst maatwerkregeling, dan wel in het kader van incidentele (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut aan een Werkgever.
  • Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van het Sectorinstituut welke integraal van toepassing zijn op de met een Werkgever gesloten overeenkomst maatwerkregeling.
  • Agressie/ agressief gedrag: Elke vorm van gedrag – verbaal of fysiek - dat ten doel heeft, bewust of onbewust een andere persoon schade of letsel toe te brengen. Hieronder valt in ieder geval fysiek letsel maar ook gedrag dat tot doel heeft iemand op andere wijze, psychisch of emotioneel, schade toe te brengen en/of te kwetsen, dan wel een combinatie daarvan. Bedreigingen, discriminatie en (seksuele) intimidatie vallen hier ook onder.


Doel

Het vermijden en terugdringen van elke vorm van agressief gedrag door Medewerkers van de Werkgever jegens de door het Sectorinstituut, incidenteel dan wel in het kader van de met de Werkgever gesloten overeenkomst maatwerkregeling, ingezette Casemanagers, overige Werknemers en Derden.

Het duidelijk maken dat agressief gedrag van Medewerkers van de Werkgever jegens de door het Sectorinstituut op incidentele basis dan wel in het kader van de overeenkomst maatwerkregeling ingezette Casemanagers, overige Werknemers en ingeschakelde Derden (waaronder de bedrijfsarts) onacceptabel is.

In dit verband worden in dit protocol regels gesteld welke van toepassing zijn op de tussen het Sectorinstituut en een Werkgever gesloten overeenkomst maatwerkregeling, en op incidentele (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut aan een Werkgever. De in dit protocol genoemde situaties worden hierin geregeld, evenals de gevolgen hiervan voor de samenwerking van het Sectorinstituut en de Werkgever in het kader van de gesloten overeenkomst maatwerkregeling of anderszins.

Voorts regelt het protocol de aansprakelijkheid van de Werkgever jegens het Sectorinstituut voor schade en letsel toegebracht door zijn Medewerkers aan Casemanagers en Werknemers van het Sectorinstituut en aan de door het Sectorinstituut ingeschakelde Derden. Deze regels dienen aldus mede ter bescherming van Casemanagers en andere door het Sectorinstituut in het kader van de met de Werkgever afgesloten overeenkomst maatwerkregeling of anderszins in te zetten Werknemers en/of Derden.

Dit protocol is aldus ook integraal van toepassing op (arbo)dienstverlening welke een Werkgever op incidentele basis afneemt van het Sectorinstituut.


Artikel 1. Verplichtingen Werkgever

1.1 De Werkgever stelt duidelijke interne (beleids)regels op betreffende ziekmeldingen en re-integratie waaraan zijn Medewerkers zich dienen te houden.

1.2 In het kader van dat beleid stelt de Werkgever duidelijke regels op voor zijn arbeidsongeschikte Medewerkers op grond waarvan deze zich tijdens hun arbeidsongeschiktheid, onder meer in het kader van hun (wettelijk verplicht gestelde) re-integratie, correct en op algemeen aanvaarde wijze en met respect dienen op te stellen en te handelen jegens Werknemers van het Sectorinstituut waaronder de door haar in te zetten Casemanagers, alsmede jegens de door het Sectorinstituut in te zetten Derden, waaronder de bedrijfsarts en externe Casemanagers.

1.3 De Werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van deze regels en algemeen aanvaarde gedragsregels van zijn Medewerkers jegens het Sectorinstituut, haar Casemanagers en Werknemers en de door het Sectorinstituut ingeschakelde Derden in het kader van de overeenkomst maatwerkregeling. De Werkgever is gehouden maatregelen te treffen om agressie en/of geweld tegen de Casemanagers en Werknemers van het Sectorinstituut en door haar in te schakelen Derden door haar eigen Medewerkers te voorkomen, zowel tijdens als na werktijd.


Artikel 2. Incidenten en gevolgen voor de samenwerking

2.1 Indien een Medewerker van een Werkgever zich in het kader van de uitvoering van de maatwerkregeling of in het kader van incidentele (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut aan deze Werkgever, schuldig maakt aan agressief gedrag jegens een Casemanager of Werknemer van het Sectorinstituut dan wel een door het Sectorinstituut ingeschakelde Derde, zal het Sectorinstituut deze Werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijk incident zodra zij daarvan kennis heeft genomen (hierna te noemen: de incidentmelding). De Casemanager, Werknemer en/of de ingeschakelde Derde zal zorg dragen voor registratie van het incident op een door het Sectorinstituut op te stellen agressie registratieformulier.

2.2 De Werkgever verplicht zich om binnen 24 uur na de incidentmelding de bij het incident betrokken Medewerker daarop (mondeling en schriftelijk) aan te spreken, waarbij kenbaar gemaakt dient te worden dat dit gedrag niet getolereerd wordt en wat de consequenties zijn als dit gedrag zich herhaalt. De Werkgever kan daarbij reeds disciplinaire maatregelen opleggen (bijvoorbeeld berisping, schorsing of ontslag op staande voet) conform zijn interne beleid. De Werkgever stelt het Sectorinstituut daarvan op de hoogte.

2.3 Indien een Medewerker van de Werkgever een incident veroorzaakt dat te kwalificeren valt als agressief gedrag, behoudt het Sectorinstituut zich het recht voor jegens de Werkgever om de door haar ten behoeve van deze Medewerker in te zetten Casemanager(s), Werknemers en Derden te vervangen door andere personen, dan wel de dienstverlening aan de Werkgever met betrekking tot die betrokken Medewerker tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Het Sectorinstituut zal nimmer aansprakelijk zijn jegens de Werkgever noch deze betrokken Medewerker voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, in welke zin dan ook.

2.4 Indien sprake is van ernstige incidenten, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend die welke levensbedreigend zijn voor Casemanagers en/of Werknemers van het Sectorinstituut en/of de door het Sectorinstituut in te schakelen Derden, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Sectorinstituut, kan het Sectorinstituut eenzijdig de dienstverlening aan de Werkgever met betrekking tot de bij het incident betrokken Medewerker direct tijdelijk opschorten, dan wel beëindigen. De betrokken Casemanager(s) en/of Werknemer(s) van het Sectorinstituut of door haar ingeschakelde Derde(n) zal (/zullen) in een dergelijk geval steeds aangifte doen bij de politie. Het Sectorinstituut zal de Werkgever zo spoedig mogelijk telefonisch en vervolgens schriftelijk van het voorgaande op de hoogte stellen. Het Sectorinstituut zal nimmer aansprakelijk zijn jegens de Werkgever noch diens betrokken Medewerker voor eventuele uit de opschorting of beëindiging van de dienstverlening met betrekking tot de betrokken Medewerker voortvloeiende schade, in welke zin dan ook.

2.5 Het gestelde in artikel 2.3 en 2.4 laat onverlet de verplichting van de Werkgever jegens het Sectorinstituut tot betaling van facturen van het Sectorinstituut in het kader van de overeenkomst maatwerk regeling, dan wel in het kader van incidentele (arbo)dienstverlening. De bepalingen van de Algemene voorwaarden maatwerkregeling het Sectorinstituut zijn daarbij integraal van toepassing.

2.6 Het door het Sectorinstituut tijdelijk opschorten dan wel beëindigen van de dienstverlening aan de Werkgever in het kader van de overeenkomst maatwerkregeling met betrekking tot de bij het incident c.q. de incidenten betrokken Medewerker, heeft geen verdere gevolgen voor de tussen het Sectorinstituut en de Werkgever bestaande overeenkomst maatwerkregeling welke onverminderd en op dezelfde voorwaarden in stand blijft. Een tijdelijke opschorting of beëindiging door het Sectorinstituut van de incidentele (arbo)dienstverlening aan een Werkgever met betrekking tot de betrokken Medewerker, zal geen invloed hebben op de overige (al dan niet incidentele) (arbo)dienstverlening van het Sectorinstituut aan deze Werkgever.


Artikel 3. Aansprakelijkheid Werkgever

3.1 De Werkgever is jegens het Sectorinstituut, de Casemanagers en Werknemers van het Sectorinstituut en de door het Sectorinstituut ingeschakelde derden aansprakelijk voor alle materiele en immateriële schade welke het Sectorinstituut en/of haar Casemanagers en/of Werknemer en/of de door het Sectorinstituut ingeschakelde Derden hebben geleden als gevolg van agressief handelen van een Medewerker van de Werkgever in de zin van dit protocol.

3.2 Naast de Werkgever is ook de Medewerker die zich agressief heeft gedragen jegens de Casemanagers en de Werknemers van het Sectorinstituut en de door het Sectorinstituut ingeschakelde Derden aansprakelijk voor de in artikel 3.1 genoemde schade.

3.3 Betaling door de Werkgever van de in artikel 3.1 genoemde schade zal de Medewerker voor dat gedeelte bevrijden van zijn verplichting tot schadevergoeding op grond artikel 3.1 en vice versa.


Artikel 4. Vrijwaring van het Sectorinstituut

4.1 De Werkgever vrijwaart het Sectorinstituut tegen elke vordering van Derden welke door het Sectorinstituut zijn ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de maatwerkregeling met de Werkgever, welke is ontstaan als gevolg van elk handelen of nalaten van de Medewerker van de Werkgever dat gekwalificeerd kan worden als agressief gedrag. Hetzelfde geldt voor vorderingen van Derden die door het Sectorinstituut zijn ingeschakeld in het kader van de uitvoering van incidentele (arbo)dienstverlening aan de Werkgever.


Artikel 5. Onderdeel van de Algemene Voorwaarden van het Sectorinstituut

5.1 Dit protocol maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van het Sectorinstituut, welke van toepassing zijn op de tussen het Sectorinstituut en Werkgevers gesloten overeenkomsten maatwerkregeling. Dit betekent dat naast dit protocol deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van dit protocol en de Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Wat vind je van deze pagina?