Oplossingenboek / Kiepauto's

Verontreinigde grond

 • Oplossingenboek

  Inventarisatie risico's en afspraken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het aannemen van het werk, is de werkgever van de kiepautochauffeur op de hoogte of de grond verontreinigd is. En zo ja, om welke verontreiniging het gaat. Op basis hiervan bepaalt hij hoe de chauffeur het vervoer veilig kan uitvoeren en het contact met de verontreinigde grond vermeden wordt.  De werkgever stelt middelen beschikbaar (bijvoorbeeld een filter-overdrukcabine afhankelijk van de verontreinigingsklasse bij T3 verontreiniging). Ook wordt vastgesteld hoe de kiepauto schoongemaakt  wordt bij het verlaten van de verontreinigde zone en hoe de kiepautobak gereinigd wordt.

 • Oplossingenboek

  Jaarlijks medisch onderzoek

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Eventuele gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan verontreinigde grond wordt gemonitord door middel van een jaarlijks medisch onderzoek (bodemsaneringskeuring). De bedrijfsarts/arbodienst legt alle gegevens schriftelijk vast.
   

 • Oplossingenboek

  Onderbreken werkzaamheden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Indien een werknemer tijdens het laden van grond twijfelt of deze verontreinigd is, terwijl niet aangegeven is dat de grond verontreinigd is, stopt hij het laden en neemt terstond contact op met de werkgever. In een werkinstructie is aangegeven wat de alarmsignalen zijn voor de chauffeur. De werkgever neemt maatregelen.

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever verstrekt de chauffeurs handschoenen die beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen en hoge veiligheidsschoenen type S3.
   

 • Oplossingenboek

  Voorzieningen auto

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De kiepauto  is voorzien van:

  • een lekdichte laadruimte met stofdicht afsluitsysteem (hydraulische kleppen);
  • een overdrukcabine (100-300 Pa) en ventilatie (12,5-120 m3 lucht/uur);
  • een achteruitrijdvoorziening, zoals akoestisch signaal, camera of sensoren.

  Verder dient de aanhangende vervuiling aan de kiepwagen worden verwijderd, bij het verlaten van de verontreinigde zone, door reiniging. De chauffeur van de vrachtwagen blijft tijdens het laden en lossen in de cabine. De ramen en deuren dienen gesloten te blijven.

 • Oplossingenboek

  Werkinstructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemer is geïnstrueerd hoe te handelen bij het vervoer van verontreinigde grond. Dit ligt vast in een werkinstructie. Tevens wordt daarin opgenomen wanneer een filter-overdrukcabine gebruikt wordt en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?